Login

Over ParaCalc®

Waarom de kost van worminfecties berekenen?

Infecties met maagdarmwormen en leverbot zijn een belangrijke oorzaak van productieverliezen bij grazend rundvee. Hoewel er talrijke studies beschikbaar zijn over het effect van deze infecties op de dierlijke productiviteit (gewichtsaanzet, vruchtbaarheid, melkproductie, …), heeft men nog maar zelden getracht deze productieverliezen om te zetten naar een economische kost, uitgedrukt in euro. Kennis over de kostprijs van dierziekten is nochtans belangrijk voor de veehouder als beslissingsondersteunend element bij dierziektebestrijding. Ten eerste kan het gebruikt worden om de economische gevolgen van een ziekte te duiden. Ten tweede vormt het een basis om af te wegen of bestrijding van de ziekte zinvol is.

Wat is ParaCalc®?

ParaCalc® is een hulpmiddel voor de dierenarts/bedrijfsadviseur om de kostprijs van worminfecties in te schatten op een individueel melkveebedrijf. Deze berekening kan gebruikt worden als bijkomende parameter om de gevolgen van worminfecties in te schatten en advies te geven over het wormbestrijdingsprogramma.

Hoe werkt ParaCalc®?

ParaCalc® gidst de gebruiker doorheen de verschillende stappen die nodig zijn voor het schatten van de kostprijs. Gemiddelde waarden zijn reeds ingevuld waar mogelijk, maar alle zijn aanpasbaar volgens eigen inzicht om rekening te kunnen houden met de bedrijfsspecifieke situatie. Een vragenlijst om de benodigde informatie te bekomen van de veehouder vindt u hier. Op het einde van de berekening kunnen de gegevens worden opgeslagen en kan een rapport afgedrukt worden om te overhandigen aan de veehouder.

Een voorwaarde om ParaCalc® te kunnen gebruiken is dat de veehouder het parasitair profiel van zijn bedrijf laat bepalen. Hoe dit gebeurt, wordt hieronder weergegeven.

Wat ParaCalc® niet doet:

-       De berekening uitgevoerd op ParaCalc® is een schatting en geen exacte berekening van de kostprijs. Afwijkingen van de echte kost zullen o.a. te wijten zijn aan het gebruik van imperfecte diagnostische testen, variaties op de productiegevolgen van de infecties en op de kostprijs van producten (e.g. melk, …).

-       ParaCalc® houdt momenteel geen rekening met de kosten verbonden aan tijd van de veehouder gespendeerd aan wormcontrole, de kosten van diagnostische testen en veterinaire consultatie.

-       ParaCalc® geeft een schatting van de kostprijs in het afgelopen jaar. Het geeft geen indicatie van de verwachte opbrengst van het invoeren van bepaalde controlemaatregelen. Wel kan de toestand na een jaar (bvb. na het invoeren van nieuwe controlemaatregel) opnieuw geëvalueerd worden en vergeleken met de kostprijs van een jaar eerder om te kijken of er vooruitgang is geboekt.

Wat ParaCalc® wel doet:

Het schatten van de directe kosten die veroorzaakt werden door infecties met maagdarmwormen en leverbot in het afgelopen jaar voor een specifiek bedrijf. Men dient er rekening mee te houden dat parasitaire infecties steeds een kost met zich gaan meebrengen. ParaCalc® is enkel een startpunt om te evalueren of en hoe die kost kan verminderd worden.

Hoe bepaal ik het Parasitair Profiel van mijn bedrijf?

Het Parasitair Profiel wordt bij voorkeur uitgevoerd op het einde van het weideseizoen en evalueert de infectiegraad van het melkveebedrijf tegenover maagdarmwormen en leverbot.

Jongvee:

-       pepsinogeenbepaling in het bloed van 6 tot 7 eerste weideseizoensdieren (maagdarmwormen).

-       Dezelfde stalen kunnen ook aangewend worden voor antistofbepaling tegenover leverbot.

Volwassen melkvee:

-       Antistoffen in de tankmelk tegenover de lebmaagworm Ostertagia ostertagi

-       Antistoffen in de tankmelk tegenover de leverbot.

Dankbetuigingen

Oprechte dank aan dr. Henk Hogeveen (Universiteit Utrecht), dr. Koen De Bleecker (DGZ Vlaanderen) en dr. Piet De Roose voor hun feed-back en steun tijdens de ontwikkeling van de module. De ontwikkeling van ParaCalc® werd mede mogelijk gemaakt door financiële steun van het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT), project 090697.

Links

-       Algemene informatie over leverbotziekte bij rundvee (DGZ Vlaanderen).

-       Een beslisboom voor het ontwerpen van een preventief ontwormingsschema (Universiteit Utrecht).

-       Bijkomende informatie over maagdarmworminfecties bij herkauwers in Vlaanderen en Europa.

-       DISCONTOOLS

Referentie

Charlier J., Van der Voort M., Hogeveen H., Vercruysse J., 2012. ParaCalc® - A novel tool to evaluate the economic importance of worm infections on the dairy farm. Veterinary Parasitology 184, 204-211.

Mohd Nor N., Steeneveld W., Mourits M.C.M., Hogeveen H., 2012. Estimating the costs of rearing young dairy cattle in The Netherlands using a simulation model that accounts for uncertainty related to diseases. Preventive Veterinary Medicine 106, 214-224.